Obchodzony 3 kwietnia Światowy Dzień Zwierząt Wodnych jest okazją do podkreślenia ważności ochrony tych istotnych dla ekosystemów zwierząt oraz zachęty do działań mających na celu ochronę środowiska wodnego i zapewnienie przyszłości dla przyszłych pokoleń.

A problem jest realny, bowiem zanieczyszczenie wód w morzach i oceanach jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi obecnie boryka się nasza planeta.

Zanieczyszczenie wód morskich może pochodzić z różnych źródeł, takich jak odpady przemysłowe, nawozy rolnicze, ścieki miejskie, zanieczyszczenia z transportu morskiego i lotniczego, a także odpady plastikowe i może powodować szereg negatywnych skutków dla środowiska, takich jak zanieczyszczenie wody i powietrza, śmierć zwierząt morskich, zagrożenie zdrowia publicznego, degradację ekosystemów morskich i utratę różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie wód morskich zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, cyklony i powodzie. Dodatkowo, kwaśne deszcze i emisje gazów cieplarnianych przyczyniają się do ocieplenia wody i zakłócenia równowagi ekosystemów morskich.

Dokładne szacunki dotyczące procentowej ilości oceanów zanieczyszczonych mogą się różnić w zależności od źródła i kryteriów zdefiniowania “zanieczyszczenia”. Jednakże, zgodnie z danymi opublikowanymi przez organizację Ocean Conservancy, około 8 milionów ton plastiku jest wyrzucanych rocznie do oceanów, co powoduje, że około 60-80% zanieczyszczeń morskich stanowią właśnie odpady plastikowe.

Ponadto, według raportu opublikowanego przez Program Środowiskowy ONZ (UNEP) w 2021 roku, łącznie 114 tysięcy ton plastiku może codziennie trafiać do oceanów, co oznacza, że każdego roku może to być nawet 40 mln ton plastiku. Zanieczyszczenia oceanów mogą też pochodzić z innych źródeł, takich jak zanieczyszczenia chemiczne, metale ciężkie, oleje, a także zanieczyszczenia pochodzące z wybrzeży.

Mimo że nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie o procent oceanów zanieczyszczonych, to jednakże można powiedzieć, że zanieczyszczenie oceanów jest poważnym problemem i wymaga podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony naszych mórz i oceanów.

Ochrona wód morskich jest zatem kluczowa dla zapewnienia przyszłości dla naszej planety. Konieczne jest podjęcie działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i promowanie zrównoważonych praktyk gospodarowania zasobami naturalnymi. Co ważne, każdy z nas może pomóc w ochronie wód morskich poprzez podejmowanie prostych działań, takich jak ograniczenie zużycia jednorazowych plastikowych produktów, segregacja odpadów, a także dbanie o środowisko naturalne i propagowanie zrównoważonego stylu życia.

Światowy Dzień Zwierząt Wodnych obchodzony jest przez niektóre organizacje ekologiczne. Utworzony w 2020 roku Światowy Dzień Zwierząt Wodnych został zainaugurowany przez osoby związane z Animal Law Clinic w Lewis & Clark Law School w Portland w Stanach Zjednoczonych USA, którzy chcieli zwrócić uwagę na znaczenie zwierząt wodnych dla naszych społeczeństw i ekosystemów. Nie jest oficjalnym świętem ONZ.

 

Fot. Obrazek wygenerowany przez AI, źródło Pixabay.